facebook

Pustak MAX 220

Nazwa: Pustak MAX 220
Wymiar: 288x188x220
Klasa: 15
Masa: ok.10,5kg
Zużycie na m2 muru: dla grubości muru 25 cm: 22 szt.
dla grubości muru 19 cm: 14,5 szt.
Zastosowanie: ściany konstrukcyjne,osłonowe,wypełniająceCEGIELNIA MICHAŁÓW

ZDZISŁAW GLISZCZYŃSKI

97-310 MOSZCZENICA - MICHAŁÓW ul. Południowa 47

www.cegielniamichalow.pl, e-mail: cegielnia.michalow@onet.pl

NAZWA WYROBU

ELEMENT MUROWY CERAMICZNY PIONOWO DRĄŻONY LD PUSTAK MAX220  288x188x220 mm KL. 15

Kod identyfikacyjny typu wyrobu

MICHAŁÓW PL 288x188x220-LD-MAX220/15

Numer referencyjny deklaracji właściwości użytkowych

1/2013/MAX220/15

Deklarowane właściwości użytkowe

L.P.

Zasadnicze charakterystyki

Właściwości użytkowe

 

Wymiary [mm]

288 x 188 x 220

 

Odchyłki wymiarów

kategoria odchyłek wymiarów

T1

kategoria rozpiętości wymiarów

R1

 

Kształt i budowa /I grupa konstrukcyjna/

PROSTOPADŁOŚCIAN

 

Wytrzymałość  na ściskanie

średnia (^ powierzchnia kładzenia) [N/mm2]

15,35

znormalizowana [N/mm2]

18,42

 

Stabilność wymiarów: rozszerzalność pod wpływem wilgoci

NPD

 

Wytrzymałość spoiny: wartość ustalona [N/mm2]

0,15

 

Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych [%]

S0

 

Reakcja na ogień

Euroklasa A1

 

Absorpcja wody [%]

nie większa niż 15%

 

Współczynnik dyfuzji pary wodnej

5/10

 

 Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych:

gęstość brutto w stanie suchym

1907 (D1) kg/m3

kształt i budowa

PROSTOPADŁOŚCIAN

 

Ekwiwalentny współczynnik przewodzenia ciepła λ10,dry Unit [W/mK]

0,42

 

Trwałość - odporność na zamrażanie i odmrażanie

F2

 

Substancje niebezpieczne – stężenie naturalnych pierwiastków promieniotwórczych [Bq/kg]

średnia

f1 max ≤ 0,53 i f2 max≤ 31

znormalizowana

f1 max ≤ 1,2 i f2 max≤ 240

 

Udział drążeń [%]

 

46,00 %

           

Cechy zewnętrzne: skrzywienia powierzchni i krawędzi - do 8 mm, szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży - do 25 mm i głębokości 3 mm, pęknięcia powierzchni bocznych licowych i nie licowych do 50 mm, dopuszcza się pęknięcia ścianek wewnętrznych miedzy drążeniami, barwa - dopuszcza sie różnice odcieni barwy powierzchni licowych.

Na stronie internetowej producenta dostępna jest deklaracja właściwości użytkowych nr referencyjny 1/2013/U220/15

Ilość sztuk w opakowaniu 102


INSTRUKCJA OBSŁUGI (STOSOWANIA) ELEMENTU MUROWEGO CERAMICZNEGO TYPU LD

Dane o wyrobie

Opis

  1. Rodzaj

-  wyrób ceramiczny o gęstości objętościowej brutto nie większej niż 1000 kg/m3 , przeznaczony do stosowania w murach zabezpieczonych.

-  wyrób objęty normą PN-EN-771-1:2011 oraz deklaracją wł aściwości użytkowych nr 1/2013-DZ

  1. Przeznaczenie

-  pustak jest przeznaczony do wznoszenia ścian i murów konstrukcyjnych zabezpieczonych,

-  wyroby ceramiczne charakteryzują się dużą odpornością na wysokie temperatury, odczynniki chemiczne, posiadają wysoką twardość, bardzo wysoką rezystywność, opór cieplny i opór akustyczny, w zależności od szczelności i porowatości materiału.

  1. Skład/właściwości

-                      surowiec ilasty (glina), piasek kwarcowy, woda,

-  wyrób gotowy posiada stan stały, kształt prostopadłościanu,

  1. Stosowanie/warunki

-  wyrób stosować zgodnie z przeznaczeniem określonym przez producenta oraz poziomem wymagań określonych w dokumentacji projektowej.

-  murować zgodnie z założeniami projektowymi przy użyciu zapraw określonych w normie PN-EN 998-1:2011  i PN-EN 998-2:2011 oraz PN-B-10104 dostosowanych do nasiąkliwości wyrobów, niezawierających rozpuszczalnych w wodzie związków chemicznych.

-  wyrób po zastosowaniu - wmurowaniu nie wymaga dalszej obsługi.

  1. Przechowywanie - zabezpieczenie

-  wyroby w miejscu magazynowania należy przechowywać w partiach wg. klas, odmian  i gatunków, w jednostkach paletowych jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach o łącznej wysokości 4,5 m lub w stosach do wysokości 1,5 m.

-  po przekroczeniu sezonu budowlanego wyroby należy zabezpieczyć przed opadami atmosferycznymi i wodami gruntowymi.

  1. Transport

-  zgodny z Ustawą o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r.

-  wyroby dostarczane są do klienta w jednostkach ładunkowych opinanych folią o masie od 100 - 1500 kg i wymiarach jednostki ładunkowej dostosowanej do wymiarów wyrobów.

-  trwałość jednostki wynosi mniej niż 6 cykli operacji transportowych tj: załadunku, przeładunku, przewozu i wyładunku wykonywanych urządzeniami mechanicznymi;

-  wyroby w czasie przeładunku oraz transportu muszą być bezwzględnie zabezpieczone przed uszkodzeniami,

-  w transporcie wyrobów bezwzględnie przestrzegać przepisów w zakresie bhp.


INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

Opis

Dane

  1. Identyfikacja zagrożeń

-  wyrób nie powoduje zagrożeń,

-  wyrób jest niepalny - gwarantuje bezpieczeństwo pożarowe,

-  wyrób nie stwarza zagrożeń toksykologicznych - gwarantuje bezpieczne dla człowieka warunki higieniczne i zdrowotne,

-  wyrób nie stwarza zagrożeń ekologicznych - jest bezpieczny dla środowiska naturalnego,

-  wyrób zapewnia ochronę przed hałasem i drganiami

-  wyrób zapewnia oszczędność energii i odpowiednią izolacyjność cieplną,

  1. Substancje niebezpieczne

-  wyrób nie zawiera substancji niebezpiecznych, a także substancji chemicznych wymienionych w art. 31 oraz 33 rozporządzenia REACH (WE) Nr 1907/2006.

  1. Składowanie/transport

-  czynności wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym dotyczącymi bhp.

-  transport wyrobu możliwy drogą lądową, morską oraz powietrzną.

-  składowanie wyrobu w czasie przechowywania możliwe w zbiorczych jednostkach ładunkowych, w maksymalnie 3 warstwach lub luzem do wysokości maksymalnie 4,5 m.

-  dopuszczalne normy ręcznego przenoszenia wyrobów przez 1 osobę zgodne z przepisami bhp.

  1. Odpady

-  w związku ze stosowaniem wyrobu może dojść do powstania następujących rodzajów odpadów: - opakowania o kodzie 15 01 03 i 07 02 13, odpad stały uszkodzonych lub zniszczonych wyrobów o kodzie 17 01 02,

-  odpady mogące powstać w związku ze stosowaniem wyrobu nie są niebezpieczne, nie stanowią zagrożenia dla użytkownika,

-  odpady zagospodarowane zgodnie z wymogami przepisów nie stanowią zagrożenia także dla środowiska.


Załączniki artykułu

powrót