facebook

Cegła pełna

Nazwa: Cegła pełna
Wymiar: 250x120x65
Klasa: 20
Masa: 3,6
Zużycie na m2 muru: ok.52szt.
Zastosowanie: ściany konstrukcyjne, osłonowe, wypełniające, uzupełniające, kominy, płoty, elewacje


CEGIELNIA MICHAŁÓW

ZDZISŁAW GLISZCZYŃSKI

97-310 MOSZCZENICA - MICHAŁÓW ul. Południowa 47

    www.cegielniamichalow.pl; e-mail: cegielnia.michalow@onet.pl

NAZWA WYROBU

ELEMENT MUROWY CERAMICZNY TYPU HD

CEGŁA PEŁNA 250x120x65 mm KLASA 20

Kod identyfikacyjny typu wyrobu

MICHAŁÓW PL - 250-120-65-HD-PEŁ-20

Numer referencyjny deklaracji właściwości użytkowych

1/2013-PEŁ-20

 

SYSTEM OCENY ZGODNOŚĆI CZWARTY (4) KATEGORIA DRUGA ( II )Deklarowane właściwości użytkowe

L.P.

Zasadnicze charakterystyki

Właściwości użytkowe

1.          

Wymiary [mm]

250 x 120 x 65

2.          

Odchyłki wymiarów

kategoria odchyłek wymiarów

T1

  kategoria rozpiętości wymiarów

R1

3.          

Kształt i budowa /I grupa konstrukcyjna/

PROSTOPADŁOŚCIAN

4.          

Wytrzymałość  na ściskanie

średnia (^powierzchnia kładzenia) [N/mm2]

25,00

Znormalizowana [N/mm2]

20,00

5.          

Stabilność wymiarów: rozszerzalność pod wpływem wilgoci

NPD

6.          

Wytrzymałość spoiny: wartość ustalona [N/mm2]

0,15

7.          

Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych [%]

S2

8.          

Reakcja na ogień

Euroklasa A1

9.          

Absorpcja wody [%]

nie większa niż 12%

10.        

Współczynnik dyfuzji pary wodnej

5/10

11.        

 Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych:

Gęstość brutto w stanie suchym

1881 (D1) kg/m3

Kształt i budowa

PROSTOPADŁOŚCIAN

12.        

Ekwiwalentny współczynnik przewodzenia ciepła λ10,dry Unit [W/mK]

0,50

13.        

Trwałość - odporność na zamrażanie i odmrażanie

F2

14.        

Substancje niebezpieczne – stężenie naturalnych pierwiastków promieniotwórczych [Bq/kg]

średnia

f1 max0,53i f2 max31

znormalizowana

f1 max ≤ 1,2 i f2 max≤ 240

         
 

Cechy zewnętrzne: skrzywienia powierzchni i krawędzi - do 4 mm, odpryski i wytopy na powierzchni licowej - do 3 mm, odpryski i wytopy na powierzchni nie licowej - do 4 mm, szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży - do 15 mm i głębokości 3 mm, pęknięcia powierzchni bocznych licowych -  do 15 mm, pęknięcia powierzchni bocznych nie licowych - do 30 mm, barwa - dopuszcza sie różnice odcieni barwy powierzchni licowych.

Na stronie internetowej producenta dostępna jest deklaracja właściwości użytkowych nr referencyjny 1/2013-PEŁ-20.

Ilość sztuk w opakowaniu 400
 


INSTRUKCJA OBSŁUGI (STOSOWANIA) ELEMENTU CERAMICZNEGO TYPU HD

Dane o wyrobie

Opis

1.   Rodzaj

-   cegła ceramiczna budowlana przeznaczona do wznoszenia murów i ścian konstrukcyjnych z zastosowaniem technologii murarskich.

-   wyrób objęty normą PN-EN-771-1:2011 oraz deklaracją właściwości użytkowych nr 1/2013-PEŁ-20

2.   Przeznaczenie

-   materiały ceramiczne charakteryzują się dużą odpornością na wysokie temperatury, odczynniki chemiczne, posiadają wysoką twardość, zazwyczaj bardzo wysoką rezystywność, opór cieplny i opór akustyczny; w zależności od szczelności i porowatości materiału.

-   cegła jest przeznaczona do wznoszenia ścian i murów konstrukcyjnych, kominów  a także ogrodzeń i altan.

-   wyrób nadaje się do stosowania do murów zabezpieczonych jak niezabezpieczonych.

3.   Skład

- właściwości

-                      surowiec ilasty (glina), piasek kwarcowy, woda,

-   wyrób gotowy posiada stan stały, kształt prostopadłościanu, brak drążeń, zużycie na 1 m2 muru przy grubości: 12 cm - 51 szt; 25 cm - 102 szt

4.   Stosowanie

- warunki

-   wyrób stosować zgodnie z przeznaczeniem określonym przez producenta oraz poziomem wymagań określonych w dokumentacji projektowej.

-   murować zgodnie z założeniami projektowymi przy użyciu zapraw określonych w normie PN-EN 998-1:2011  i PN-EN 998-2:2011 oraz PN-B-10104 dostosowanych do nasiąkliwości wyrobów, niezawierających rozpuszczalnych w wodzie związków chemicznych.

-   przy stosowaniu wyrobu do licowania ścian zalecane jest zaimpregnowanie wykonanej elewacji z użyciem wyrobu przy pomocy preparatu przeznaczonego hydrofobizacji cegieł - rekomenduje się preparaty wodorozcieńczalne.

-   wyrób po zastosowaniu (wmurowaniu, ew. zaimpregnowaniu) nie wymaga dalszej obsługi.

5.   Przechowywanie

- zabezpieczenie

-   wyroby w miejscu magazynowania należy przechowywać w partiach wg. klas, odmian  i gatunków, w jednostkach paletowych jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach o łącznej wysokości 4,5 m lub w stosach do wysokości 1,5 m.

-   po przekroczeniu sezonu budowlanego wyroby należy zabezpieczyć przed opadami atmosferycznymi i wodami gruntowymi.

6.   Transport

-   wyroby dostarczane są do klienta w jednostkach ładunkowych opinanych folią. wymiary jednostki ładunkowej formowanej na palecie jest dostosowany do wymiarów wyrobów.

-   masa jednostki ładunkowej wynosi od 1000 do 1500 kg.

-   trwałość jednostki wynosi mniej niż 6 cykli operacji transportowych tj: załadunku, przeładunku, przewozu i wyładunku wykonywanych urządzeniami mechanicznymi;

-   wyroby w czasie przeładunku oraz transportu muszą być bezwzględnie zabezpieczone przed uszkodzeniami,

-   zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym dotyczącymi bhp.INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

Opis

Dane

1.      Identyfikacja zagrożeń

-   wyrób nie powoduje zagrożeń,

-   wyrób jest niepalny - gwarantuje bezpieczeństwo pożarowe,

-   wyrób nie stwarza zagrożeń toksykologicznych - gwarantuje bezpieczne dla człowieka warunki higieniczne i zdrowotne,

-   wyrób nie stwarza zagrożeń ekologicznych - jest bezpieczny dla środowiska naturalnego,

-   wyrób zapewnia ochronę przed hałasem i drganiami

-   wyrób zapewnia oszczędność energii i odpowiednią izolacyjność cieplną,

2.      Substancje

   niebezpieczne

-   wyrób nie zawiera substancji niebezpiecznych, a także substancji chemicznych wymienionych w art. 31 oraz 33 rozporządzenia REACH (WE) Nr 1907/2006.

3.      Składowanie

   - transport

-   czynności wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym dotyczącymi bhp.

-   transport wyrobu możliwy drogą lądową, morską oraz powietrzną.

-   składowanie wyrobu w czasie przechowywania możliwe w zbiorczych jednostkach ładunkowych, w maksymalnie 3 warstwach lub luzem do wysokości maksymalnie 4,5 m.

-   dopuszczalne normy ręcznego przenoszenia wyrobów przez 1 osobę zgodne z przepisami bhp.

4.      Odpady

-   w związku ze stosowaniem wyrobu może dojść do powstania następujących rodzajów odpadów: - opakowania o kodzie 15 01 03 i 07 02 13, odpad stały uszkodzonych lub zniszczonych wyrobów o kodzie 17 01 02,

-   odpady mogące powstać w związku ze stosowaniem wyrobu nie są niebezpieczne, nie stanowią zagrożenia dla użytkownika,

-   odpady zagospodarowane zgodnie z wymogami przepisów nie stanowią zagrożenia także dla środowiska.


Załączniki artykułu

powrót