Cegielnia Michałów, Mokrsko - producent cegieł i producent pustaków. Fachowa produkcja cegieł i pustaków. W naszej ofercie: cegła czerwona, pustak max. Nasza siedziba to łódzkie, piotrkowskie. Sprawdź naszą ofertę – zapraszamy!
facebook

Zasady działania naszej cegielni

Instalacja jest mała firmą rodzinną i stanowi ważny czynnik społeczny i gospodarczy regionu w których każde miejsce pracy musi podlegać szczególnej ochronie, charakteryzuje się niewielka skalą aktywności produkcyjnej, której doskonały miernik stanowi emisja CO2 (1860Mg), nie są więc istotnym źródłem emisji. Cegielnia pozytywnie wpływa na stan środowiska poprzez wytwarzanie na rynku lokalnym naturalnych materiałów budowlanych co sprzyja ograniczeniu ich przewozów na duże odległości – obciążenia transportowe (gazy spalinowe, pył, hałas, itp.).

Uwzględnienie wszystkich elementów procesu produkcyjnego w taki sposób aby zastosować najlepszą, najbardziej efektywną technikę, osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości przy jednoczesnym zastosowaniu najlepszej dostępnej techniki, której wykorzystanie ma uzasadnienie ekonomiczne i techniczne, a także uwzględnienie społecznych konsekwencji jej funkcjonowania wynika z przepisów Dyrektywy Unii Europejskiej Nr 96/61 WE z dnia 24 września 1996r. (Dyrektywa IPPPC), Prawa Ochrony Środowiska  z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami) oraz innych ustaw, rozporządzeń i przepisów.

Zasady optymalnego, najbardziej korzystnego dla środowiska działania instalacji zostały zdefiniowane w dokumencie „NAJLEPSZE DOSTEPNE TECHNIKI (BAT)” – Wytyczne dla branży – ceramika budowlana i ogniotrwała – listopad 2004r opracowanym przez Instytut Materiałów Ogniotrwałych oraz Związek Pracodaw-ców Ceramiki Budowlanej i Sylikatów sfinansowanym ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowi-ska i Gospodarki wodnej na zamówienie Ministra Środowiska.

Instalacja Cegielnia „MICHAŁÓW” pracuje zgodnie z określonymi w tym dokumencie zasadami a w szczegól-ności:
  • zapobiega powstawaniu zanieczyszczeń i szkodliwych oddziaływań,
  • minimalizuje oddziaływanie na środowisko we wszystkich komponentach,
  • minimalizuje stosowanie substancji niebezpiecznych,
  • stosuje recykling i powtórnie wykorzystuje niektóre odpady wytwarzane w zakładzie,
  • struktura technologiczna minimalizuje ryzyko awarii przemysłowej.
Instalacja jest małą sezonową cegielnią wyposażoną w piec kręgowy i suszarnie naturalne i półsztuczne produkującą ograniczony asortyment - materiały ścienne w postaci elementów murowych typu HD i LD.

Podstawowym surowcem do produkcji są surowce ilaste z dużą zawartością marglu oraz piasek. Instalacja-Cegielnia MICH Zdzisław Gliszczyński należy do instalacji o bardzo małej produkcji max. do 15 tys. Mg/rok.
powrót