Cegielnia Michałów, Mokrsko - producent cegieł i producent pustaków. Fachowa produkcja cegieł i pustaków. W naszej ofercie: cegła czerwona, pustak max. Nasza siedziba to łódzkie, piotrkowskie. Sprawdź naszą ofertę – zapraszamy!
facebook

Fazy w produkcji cegły i produkcji pustaka

FAZA I
Podstawowym surowcem są gliny zwałowe czwartorzędowe średnioplastyczne z zawartością margla  zaliczające  się  do surowców wrażliwych na suszenie. Ukop prowadzi się koparką łyżkową. Nadkład usuwany jest za pomocą koparki łyżkowej i spycharki. Ukopany surowiec podawany jest na samochody, który przewozi je do zakładu.
FAZA II
Surowiec podawany jest do zasilacza skrzyniowego, gdzie następuje dozowanie masy zależne od ukopanego surowca i produkowanego asortymentu. Masa poddawana jest przerobowi.. Podczas przerobu masa zostaje dowilżona.
FAZA III
Zasilanie masy do formowania powinno być równomierne bez przestojów a masa jednorodna o wilgotności 18 - 21 %. Wychodzące pasmo z wylotnika musi mieć jednakową prędkość na całej szerokości. Wyroby powinny być bez deformacji. Ucinanie odbywa się na ucinaczu i wyroby na listwach transportowane SA automatycznie na ramę załadowczą skad zabierane są wózkiem typu Kellera na suszarnię.
FAZA  IV
Suszenie odbywa się w suszarniach naturalnych i sztucznych. Półfabrykaty  zawożone są do suszarni na wózkach typu Kellera . Regulację przeprowadza się przez otwieranie żaluzji i drzwi oraz przez uszczelnienie przegrodami papierowymi. Natomiast na sztucznej suszarni poprzez szczelne zamkniecie drzwi i otworzeniu przepustnicy doprowadzającej ciepło ze strefy chłodzenia pieca Hoffmana.
FAZA  V
Wyroby z suszarni zbierane są wózkiem do ramy rozładowczej gdzie zostaje ręcznie załadowana na palety i przewożone  na ustawkę do pieca kręgowego. Ustawka odbywa się wg określonego schematu. Po ustawieniu komory zakłada się przegrodę. Piec opalany jest miałem węglowym dozowanym przez palniki lub ręcznie szufelką. Dosuszanie wyrobów odbywa się dzięki ciepłu pochodzącemu z obmurza pieca gdzie następuje też odprowadzenie resztek wilgoci. Podgrzewanie następuje dzięki spalinom a ich regulację przeprowadza się dzwonami. Temperaturę wypału reguluje się ilością zasypywanego paliwa a studzenie ilością powietrza dostarczanego do kanału oraz odbiorem ciepła na sztuczna suszarnię.
FAZA  VI
Sortowanie wyrobów odbywa się w piecu przed wywózką wg obowiązujących norm. Przesortowane wyroby układane są na palecie.
Wywiezione palety owijane są folią rozciągliwą, wkładając pod folię etykietę zawierającą nazwę asortymentu, klasę, datę i nazwisko sortującego i pieczątkę.
powrót